Algemene voorwaarden van DiAX

Artikel 1: Betalingswijze

Alle facturen van DiAX (project van KMBS vzw) zijn te betalen via overschrijving op het rekeningnummer van KMBS vzw: BE91 4099 5270 8176

Artikel 2: Betalingstermijn

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Klachten

Als u niet akkoord bent met de factuur of ontevreden bent over de geleverde diensten, moet uw klacht binnen de acht kalenderdagen per gemotiveerd aangetekend schrijven aan ons bezorgd worden. U stuurt uw aangetekende brief naar dit adres: KMBS vzw, Durletstraat 43, 2018 Antwerpen (maatschappelijke zetel). Na deze termijn is uw klacht niet langer ontvankelijk.

Artikel 4: Acties bij niet-tijdige betaling

Als u niet voor de vervaldatum betaald heeft en geen bezwaar heeft aangetekend, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dat bedrag wordt vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, met een minimum van 12% per jaar.

Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag en na een aangetekende ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Artikel 5: Gevolgen voor samenwerking bij niet-tijdige betaling

Bij niet-tijdige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen heeft DiAX het recht om alle werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Het betekent ook dat DiAX alle websites, gebruikersaccounts en andere digitale diensten en toepassingen, die opgezet werden in het kader van de samenwerking, tijdelijk kan deactiveren of offline plaatsen. De opdrachtgever kan zich in dat geval niet beroepen op schadevergoedingen.

Totdat de opdrachtgever volledig heeft betaald, behoudt DiAX het volledige eigendomsrecht op alle producten, diensten en materialen die in het kader van de samenwerking met de opdrachtgever werden geproduceerd of aangeleverd.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de opdrachtgever, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten en goederen onmiddellijk opeisbaar zijn. Hiervoor is enkel de Rechtbank van Koophandel van het Arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 6: Betalings- en annulatievoorwaarden

Annulatie van een opleiding door de deelnemer

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail naar info@di-ax.be

Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en bezorgt ook de nodige attesten . Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

 • Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
 • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
 • Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.

Annulatie door DiAX

DiAX behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

 • In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer of organisatie het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.
 • In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer of organisatie hetzij de inschrijving overzetten of kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

Annulatie of wijziging van een audit

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail naar info@di-ax.be

Indien er al werk verricht is, zal dit aan de klant gefactureerd worden, met staving van de gepresteerde uren of rapport

Artikel 7: Opnames van online opleidingen

Lesgevers geven er bij online opleidingen de voorkeur aan dat deelnemers de sessies live en actief volgen. In vergelijking met achteraf een opname bekijken, heeft live deelnemen verschillende voordelen:

 • Je wordt als deelnemer gestimuleerd tot actieve betrokkenheid.
 • Je kan meteen je vragen stellen.
 • Bij online opleidingen is voor lesgevers de interactie extra aangenaam/motiverend.
 • Het staat in je agenda. Achteraf herbekijken, blijft meestal bij goede voornemens.

Als je ons vraagt om een opname van een opleiding ter beschikking te stellen, dan gelden deze afspraken:

  J

 • e herinnert er ons bij het begin van de opleiding aan om de sessie op te nemen.
 • Je hebt toegang tot de opname gedurende 15 kalenderdagen na de opleiding. Daarna verwijderen we de opname.
 • Het is technisch mogelijk het materiaal te downloaden, maar je mag het niet verder verspreiden.
 • De opname wordt ter beschikking gesteld voor medewerkers die tijdens de sessie niet aanwezig konden zijn of technische problemen ondervonden op het moment zelf.
 • Het is niet toegestaan om het gedownloade materiaal te gebruiken om toekomstige medewerkers te blijven opleiden.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met ons zelf een opname te maken.

Artikel 8: Auteursrecht

Het auteursrecht op door DiAX uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij DiAX, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen of anders afgesproken.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Diax mag de opdrachtgever of cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

DiAX heeft het auteursrecht op alle rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing op alle uit de tussen DiAX en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.

Bij het ontstaan van een geschil trachten de partijen tot een minnelijke regeling te komen. Indien geen minnelijke regeling wordt bereikt, zijn uitsluitend de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel territoriaal bevoegd om zich over het geschil uit te spreken.

We gebruiken enkel cookies voor analytische doeleinden